Eksperci uważają, że ułatwi to życie zarówno pracownikom z zagranicy, jak i sami pracodawcom.

Proponowane zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców:

 1. Przedłużyć pracę na podstawie "eksploracji" do 12 miesięcy na 18 miesięcy lub do 18 miesięcy na 24 miesiące;
 2. poszerzanie wykazu krajów, których obywatele mogą być zatrudnieni na podstawie "ochrony", w szczególności poprzez dodanie do niej Indii i Bangladeszu;
 3. Przedłużyć okres, w którym pracodawca musi poinformować służbę zatrudnienia o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie "poszukiwania";
 4. Uchylenie obowiązku informowania burmistrza o zmianie charakteru pracy i stanowiska pracownika zagranicznego, jeżeli po roku pracy na podstawie "ziewania" przenosi się na inne stanowisko, ale pozostaje do pracy w strukturze tego samego przedsiębiorstwa przez cały dzień i na warunkach finansowych, nie gorzej niż poprzednie;

Jednocześnie, aby zalegalizować zatrudnienie cudzoziemca w oczekiwaniu na nowe zezwolenie na pracę, jeśli po roku pracy zmienia stanowisko, ale pozostaje do pracy w strukturze tego samego przedsiębiorstwa w pełnym wymiarze godzin i na warunkach finansowych, nie gorzej niż poprzednie. lub zniesienie zasady, która zobowiązuje pracowników zagranicznych do ponownego przejścia procedury uzyskania pozwolenia na pracę, jeśli po roku pracy przenosi się na inne stanowisko, ale pozostaje do pracy w strukturze tej samej firmy i na tych samych (lub nie gorszych) warunkach, Które są wymienione w zezwoleniu na pracę.

    5. Jasne określenie obowiązków pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców będących studentami w pełnym wymiarze czasu pracy polskich uczelni, z uwzględnieniem przypadków wydalenia cudzoziemców z szkolnictwa wyższego;
    6. Zwolnienie agencji pracy tymczasowej z konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę dla swojego klienta w przypadku zmiany pracodawcy, jeżeli warunki pracy cudzoziemca nie ulegną zmianie

   7. Zaktualizuj listę zawodów, dla których nie trzeba otrzymywać opinii od burmistrza w przypadku zatrudnienia cudzoziemców.

Proponowane zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce:

 1. Anulować konieczność ponownego ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemców, którzy zmieniają pracę;
 2. Stworzenie warunków dla obcokrajowców, którzy są doręczani na zapomnianej karcie, opieczętowanej w paszporcie bezpośrednio po złożeniu pełnego zestawu dokumentów lub po złożeniu niezbędnych dokumentów;
 3. Rozliczyć możliwość ubiegania się przez cudzoziemców o pobyt czasowy i pracę, jeżeli wjechali do Polski, deklarując inny cel niż zatrudnienie;
 4. Uproszczenie warunków przyznawania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy do celów ich działalności gospodarczej;
 5. Tak więc, aby sfinalizować przepisy regulujące przyznawanie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, tak aby ich tekst nie był wątpliwy wśród gubernatora;
 6. skrócenie okresu stałego pobytu w Polsce wymaganego dla cudzoziemców w celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały;

Proponowane zmiany w kwestiach wizowych:

 1. Umożliwić obcokrajowcom ubieganie się o wizy typu C lub D do instytucji konsularnych za granicą w rozsądnym terminie;
 2. Zobowiązanie konsulów do szczegółowego uzasadnienia pierwszej decyzji o odmowie wydania wizy cudzoziemcowi;
 3. Wprowadzenie nowego rodzaju wizy krajowej, która zostanie wydana wysoko wykwalifikowanym obcokrajowcom w celu wykonywania ich pracy w Polsce.

Proponowane zmiany w organizacji organów administracyjnych:

 1. Zwiększenie liczby pracowników w departamentach pracy z obcokrajowcami w urzędach już w biurze gubernatora jest proporcjonalna do liczby wniosków otrzymanych od cudzoziemców, lub przeniesienie niektórych uprawnień z już urzędów gubernatora do pracy powiatu już. W szczególności, w odniesieniu do wydawania zezwoleń typu A obcokrajowcom;
 2. Wprowadzenie elektronicznego systemu składania wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemca oraz elektronicznego systemu rejestracji "zwolnienia";
 3. Wprowadzenie elektronicznego systemu składania dokumentów dla cudzoziemców w celu uzyskania kart doręczonych przy zachowaniu obowiązku ich osobistej obecności przy dostarczaniu odcisków palców;
 4. Wprowadzenie jednolitych wymogów we wszystkich urzędach gubernatora dotyczących wykazu dokumentów, które powinny być dostarczone cudzoziemcom w celu uzyskania pozwolenia na pracę i pobyt;
 5. Łączenie baz danych już w biurze gubernatora, pracy, służby granicznej, policji i agencjach bezpieczeństwa wewnętrznego w celu ograniczenia lub wyeliminowania korespondencji papierowej między nimi;
 6. Ułatwienie kontaktu z inspektorem i dostępu do materiałów w sprawach administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców;
 7. Aby osiedlić się na poziomie legislacyjnym, ramy czasowe legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz ustalenie, kiedy paszport cudzoziemca powinien zostać ostemplowany.
 8. Zastąp tekst "dostęp do rynku pracy" na mapie, tak aby jego treść uwzględniała cel pobytu cudzoziemca i podstawę przyznania mu zezwolenia na pobyt;
 9. Uproszczenie i usprawnienie procedury potwierdzania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego cudzoziemca, który zdobył poza Granicami Polski.

Wcześniej Konfederacja Pracodawców RP "Lewiatan" zaapelowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP z propozycją dokonania 4 istotnych zmian w zasadach zatrudnienia cudzoziemców.